Spanningsmetingen
Het concept referentie naar de “ground” of “massa” is reeds in hoofdstuk 2 geïntroduceerd als het 0 V referentiepunt van de schakeling. De spanning wordt steeds gemeten ten opzichte van een ander punt in de schakeling. Het begrip “massa” wordt in deze sectie meer in detail besproken.
Wat is belangrijk?
 • Je definieert de term massa (reference ground).
 • Je kan op een correcte manier het gebruik van enkel en dubbele subscripts verklaren en toepassen om spanningen aan te duiden.
De term “ground” heeft zijn oorsprong bij telefonie waarbij de geleiders de aarde zelf was. De term werd ook gebruikt bij de eerste radio-ontvangst antennes (airials genoemd) waarbij een deel van het systeem via een metalen pen in de aarde was geslagen. Vandaag kan “ground” verschillende betekenissen hebben en hoeft het niet noodzakelijk hetzelfde potentiaal als de aarde te hebben.
Bij elektronische systemen spreekt men van een “reference ground” of massa. Met massa wordt verwezen naar een geleider die het referentiepunt is voor de spanningsmetingen. De massa is de geleider die de terugkeerstroom naar de voeding bevat. Veel PCB’s hebben een breed geleidingsoppervlak voor de massa. PCB’s die uit meerdere lagen bestaan, multilayer PCB’s genoemd, hebben meestal een speciale laag (layer) die gebruikt wordt als referentie. Men spreekt in dit geval van de “grondplaat”.
Bij elektrische draden heeft de massa (blauwe draad) meestal hetzelfde potentiaal als de aarde. Ze zijn alleen gegarandeerd hetzelfde (dit wil zeggen
0V0 V
) als de “signaal massa” aangesloten is op de aarding via een signaalpad met lage impedantie (weerstand). Uitzonderingen op het “
0V0 V
potentiaal kunnen bestaan zodat de massa in die situaties een andere potentiaal heeft. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in hospitalen (operatiekamers) en bepaalde gezondheidsfaciliteiten.
In auto’s wordt het chassis van de wagen gebruikt als massa. De banden isoleren deze massa van de aarde waardoor deze op een ander potentiaal kan staan dan het aardpotentiaal. De negatieve pool van de accu wordt in de meeste auto’s verbonden met het chassis via een laagohmige verbinding. Door deze verbinding te maken kan het metalen chassis van het voertuig gebruikt worden als retourpad voor de elektrische verbinding.

Meten van spanningen ten opzichte van de massa

Spanningen die gemeten worden ten opzichte van de massa worden weergegeven met één letter. De massa stelt een potentiaal van
0V0 V
voor. In figuur 4-39 (a) is de massa aangebracht aan de negatieve klem van de spanningsbron. De spanningen op punt
A,BA, B
en
CC
zijn positiever te opzichte van de massa. De totale weerstand in figuur 4-39 (a) is gelijk aan
600Ω600 \Omega
waardoor volgens de wet van Ohm de stroom door de drie weerstanden gelijk is aan
20mA20 mA
. (). Hierdoor is er een spanningsval van
2V2 V
over
R1{R}_{1}
,
4V4 V
over
R2{R}_{2}
en
6V6 V
over
R3{R}_{3}
.
Figuur 4-39 : De plaats van het massapunt heeft geen effect op de stroom door de schakeling en de spanningsval over de weerstanden.
Zoals in figuur 4-39 (a) te zien is, is het massapunt ingesteld aan de negatieve voedingsklem. Dit betekent dat
DD
het referentiepotentiaal bevat van
0V0 V
. Vermits over
R3{R}_{3}
een spanningsval van
6V6 V
staat is het potentiaalverschil tussen punt
DD
en
CC
gelijk aan
6V6 V
. Vermits over
R2{R}_{2}
een spanningsval van
4V4 V
staat betekent dit dat het potentiaal verschil tussen punt
BB
en massa (
DD
) gelijk is aan de som van de spanningsvallen over
R3{R}_{3}
en
R2{ R}_{2}
. Dit levert bijgevolg een spanning van
+10V+10 V
op. Tussen punt
AA
en de massa staat de bronspanning van
12V12 V
. Deze spanning is eveneens gelijk aan de som van de spanningsvallen van de drie weerstanden.
In figuur 4-39 (b) is het punt
AA
verbonden met de massa. In dit geval bevat het punt
AA
de referentiespanning van
0V0 V
. Beschouwen we de spanning op punt
DD
dan weten we dat deze
12V12 V
lager is dan de spanning op punt
AA
Vermits punt
AA
hier als referentie is genomen, betekent dit dat punt
DD
een potentiaal heeft van
12V-12V
ten opzichte van punt
AA
. Over de weerstand
R1{ R}_{1}
staat een spanningsval van
2V2 V
waardoor het punt
BB
op een potentiaal van
2V-2 V
komt te staan ten opzichte van punt
AA
. Tussen de massa (
AA
) en punt
CC
hebben we de som van de spanningsvallen van
R1{R}_{1}
en
R2{R}_{2}
waardoor punt
CC
op een potentiaal van
6V–6 V
komt te staan ten opzichte van de massa (
AA
).
In figuur 4-39 (c) ten slotte is de spanningsbron opgesplitst in twee bronnen in serie van
6V6 V
en wordt de massa tussen deze twee bronnen gelegd. Hierdoor is de spanning op punt
AA
gelijk aan de positieve voedingsspanning van bron
U1{\mathrm{U}}_{1}
of
+6V+6 V
. Dezelfde redenering kunnen we toepassen met spanningsbron
U2{U}_{2}
. In dit geval is de positieve klem verbonden met de massa en verkrijgen we op punt
DD
de negatieve klemspanning van deze bron of
6V.-6 V.
Op punt
CC
verkrijgen we de som van de spanning in punt
DD
met de spanningsval over
R3{R}_{3}
. Dit levert een potentiaal op van
6V-6 V
plus
+6V+6 V
op wat gelijk is aan
0V.0 V.
In punt
BB
vinden we tenslotte de spanning van
+4V+4 V
ten opzichte van de massa. Ten gevolge van de spanningsval over
R1{R}_{1}
van
2V2 V
ligt het potentiaal op punt
BB
2V2 V
lager dan het potentiaal op punt
AA
. Door de som van de spanningen te nemen van bron
U2{U}_{2}
,
R3{R}_{3}
en
R2{R}_{2}
bekomen we eveneens dat het potentiaal op punt
BB
gelijk is aan
+4V+4 V
.
Merk op dat ongeacht waar we het massapunt plaatsen de totale weerstand in de schakeling constant blijft en bijgevolg de spanningsvallen over de weerstanden en de stromen door de weerstanden hetzelfde blijft. Enkel het referentiepunt om de spanningspotentialen op de punten
A,B,CA, B, C
en
DD
wijzigen in functie van het gekozen massapunt.
Niet alle spanningen worden gemeten ten opzichte de massa. Als je bijvoorbeeld een spanningsval over een weerstand wil weergeven die niet verbonden is met de massa kan je de naam van de weerstand opnemen in het subscript of gebruik maken van twee letters. Zo kan je bijvoorbeeld de spanningsval over
R2{R}_{2}
in figuur 4-39 (a) schrijven als
UR2{U}_{R2}
of
UBCU{}_{BC}
. Deze spanningswaarde is dan gelijk aan:
UBC=UBUC=10V6V=4V{U}_{BC}={U}_{B}-{U}_{C}=10 V-6 V=4 V
Wil je de spanning
UCB{U}_{CB}
weten in plaats van
UBC{U}_{BC}
dan kan je die als volgt vinden:
UCB=UCUCB=6V10V=4V{U}_{CB}={U}_{C}-{U}_{CB}=6 V-10 V=-4 V
Met andere woorden de spanning of het potentiaal dat aangeduid wordt met de twee subscripts heeft steeds de volgende betekenis : de spanningsval tussen de twee punten die aangeduid worden met twee subscripts is gelijk aan de spanningswaarde op punt weergegeven door de eerste subscript min de spanningswaarde op het punt weergegeven door de tweede subscript.
Merk op dat bij een digitale multimeter de klem
COMCOM
of
COMMONCOMMON
de ingang is waarmee het zwarte meetsnoer mee verbonden wordt. Deze stelt de massa van de multimeter voor en niet van de schakeling zelf.
Voorbeeld 4-20
Bepaal de spanningswaarde van elk van de gedefinieerde punten in figuur 4- 40.
Figuur 4-40
Voedingsbronnen worden meestal met twee subscripts aangeduid. Bijvoorbeeld een bepaalde spanningsbron wordt aangeduid met
+UCC.+{U}_{CC}.
Dit is een positieve spanningsbron ten opzichte van de massa. Voedingsspanningen krijgen meestal de dubbele letter van het geen ze spanning leveren. De
CC
slaat hier op de collector van een transistor (zie electronic devices) en betekent in feite “voedingsspanning van de collector”. Op analoge manier betekent
UEE-{U}_{EE}
een negatieve voedingsspanning ten opzichte van de massa die de emitter van een transistor van spanning voorziet. Vandaar de benaming “
EE
als eerste letter van de emitter.
RT=R1+R2+R3+R4=100Ω+50Ω+150Ω+300Ω=600Ω{R}_{T}= {R}_{1}+{R}_{2}+{R}_{3}+{R}_{4}=100 \Omega +50 \Omega +150 \Omega +300 \Omega =600 \Omega

Test jezelf aangaande spanningsmetingen

 1. 1.
  Hoe wordt het referentiepunt van een schakeling genoemd?
 2. 2.
  Als in een schakeling de spanning
  UAB{\mathit{U}}_{\mathit{A}\mathit{B}}
  gelijk is aan
  +10V+10\mathit{ }\mathit{V}
  , hoeveel bedraagt dan de spanning
  UBA{\mathit{U}}_{\mathit{B}\mathit{A}}
  ?
 3. 3.
  Spanningen in een schakeling worden over het algemeen gerefereerd ten opzichte van de massa. (waar of niet waar ?)
 4. 4.
  Een metalen behuizing of chassis kan gebruikt worden als referentie massa. (waar of niet waar ?)
Copy link
Outline
Meten van spanningen ten opzichte van de massa
Test jezelf aangaande spanningsmetingen