Het maximaal vermogenoverdrachttheorema

Het maximaal vermogenoverdrachttheorema is belangrijk wanneer je moet weten bij welke weerstandswaarde van de belasting de spanningsbron het meeste vermogen levert.

Wat is belangrijk?

  • Je omschrijft wat wordt verstaan onder het vermogenoverdrachttheorema.

  • Je bepaalt de waarde van de belastingsweerstand waarvoor maximaal vermogen wordt overgebracht vanuit een gegeven schakeling.

Voor een gegeven bronspanning wordt het maximaal vermogen overgedragen van de bron naar de belasting als de belastingsweerstand even groot is als de bronweerstand. Gezien vanaf de uitgangsterminals van de spanningsbron is de bronweerstand Rbron{R}_{bron} gelijk aan de Thevenin equivalente weerstand van de spanningsbron. Als Rbron{R}_{bron} gelijk is aan RL{R}_{L} dan is er maximaal vermogenoverdracht van de spanningsbron naar de belasting toe.

Bij audioversterkers, radio’s, … is de belasting de luidspreker. De schakeling die de luidspreker aanstuurt is een vermogenversterker. Om zoveel mogelijk rendement te verkrijgen van de vermogenversterker moet de uitgangsimpedantie van de vermogenversterker gelijk zijn aan de luidsprekerimpedantie.

Stel een spanningsbron met inwendige weerstand Ubron{U}_{bron} gelijk aan 50Ω50 \Omega . Hierop wordt een regelbare belasting RL{R}_{L} aangesloten met maximale weerstandswaarde 100Ω100 \Omega . In figuur 6-38 is de schakeling weergegeven en eveneens een grafiek die het vermogen over RL{R}_{L} weergeeft in functie van zijn weerstandswaarde. Hier is duidelijk te zien dat bij een weerstandswaarde van 50Ω50 \Omega de vermogenoverdracht het grootst is.

Figuur 6-38 : Vermogen geleverd aan de belasting is het grootst als de belasting gelijk is aan de Thevenin equivalent weerstand van de spanningsbron/

Om aan te tonen dat het vermogen het grootst is als RL{R}_{L} gelijk is aan Rbron{R}_{bron} bepalen we het vermogen bij belasting gelijk aan 40Ω40 \Omega , 50Ω50 \Omega en 60Ω60 \Omega :

  • Vermogen bij RL=40Ω:{R}_{L}=40 \Omega :

I=UbronRbron+RL=12V50Ω+40Ω=0,13AI=\frac{ {U}_{bron}}{ {R}_{bron}+{R}_{L}}=\frac{12 V}{50\Omega +40 \Omega }=0,13 A

P40Ω=I2×RL=(0,13A)2×40Ω=711mW{P}_{40\Omega }={I}^{2}\times {R}_{L}={\left(\mathrm{0,13} A\right)}^{2}\times 40 \Omega =711 mW

  • Vermogen bij RL=50Ω:{R}_{L}=50 \Omega :

I=UbronRbron+RL=12V50Ω+50Ω=0,12AI=\frac{ {U}_{bron}}{ {R}_{bron}+{R}_{L}}=\frac{12 V}{50\Omega +50 \Omega }=0,12 A

P40Ω=I2×RL=(0,12A)2×50Ω=720mW{P}_{40\Omega }={I}^{2}\times {R}_{L}={\left(\mathrm{0,12} A\right)}^{2}\times 50 \Omega =720 mW

  • Vermogen bij RL=60Ω:{R}_{L}=60 \Omega :

I=UbronRbron+RL=12V50Ω+60Ω=0,11AI=\frac{ {U}_{bron}}{ {R}_{bron}+{R}_{L}}=\frac{12 V}{50\Omega +60 \Omega }=0,11 A

P40Ω=I2×RL=(0,11A)2×60Ω=714mW{P}_{40\Omega }={I}^{2}\times {R}_{L}={\left(\mathrm{0,11} A\right)}^{2}\times 60 \Omega =714 mW

Voor de weerstandswaarden die verder liggen wordt het gedissipeerde vermogen nog lager (zie grafiek figuur 6-38).

Test jezelf : Het maximaal vermogenoverdrachttheorema

  1. Definieer het theorema voor maximale vermogenoverdracht.

  2. Wanneer wordt er maximaal vermogen geleverd aan de belasting?

  3. Een bepaalde versterker heeft een uitgangsimpedantie van 8Ω8 \Omega . Hoe groot moet de impedan-tie van de luidspreker zijn voor maximale vermogenoverdracht van de versterker naar de luidspreker toe?

Last updated